Általános Szerződési Feltételek

 

A Megrendelő és a Vállalkozó között a szerződés létrejön

Ráutaló magatartással, amely az alábbiakban nyilvánulhat meg: Telefonos megrendelés, vagy az írásbeli árajánlat alapján a kiállított előleg számla megfizetése.

A szerződés tárgya

A Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól a Megrendelőt és tevékenységét/ termékeit bemutató weboldal megtervezését és elkészítését Vállalkozó ajánlata alapján. A honlap oldalainak számát, a honlapba beépítendő funkciókat és a kapcsolódó vállalt szolgáltatásokat részletesen az árajánlat tartalmazza, mely ezen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő igényei szerint weboldal sablont (template) segít kiválasztani, és azt jelen szerződésben foglaltak szerint átadja Megrendelőnek. Megrendelő vállalja, hogy az esetlegesen felmerülő, prémium sablonok díját megfizeti a vállalkozónak.

A Vállalkozó a megrendelést elfogadja.

Szerzői jog, szavatosság, jogszavatosság

A Vállalkozó jogosult az elkészült weboldalt referenciaként szerepeltetni marketinganyagaiban, a Megrendelő nevének feltüntetésével, illetve jogosult az általa készített weboldal alján a vállalkozásának a nevét elhelyezni, mint az oldal készítője. 

Átadás

A Vállalkozó a design kialakítása során egy változat készítésére köteles, valamint ennek a változatnak a Megrendelő igényei szerinti módosítására. A módosítás első alkalommal díjmentes.

Megrendelő köteles a szükséges módosításait a bemutatástól számított 2 munkanapon belül megadni.

Határidők: –   Weboldal készítés esetén általában 4 hét, webáruház esetén hat hét.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó a feltüntetett vállalási időt csak abban az esetben tudja tartani, ha Megrendelő a weboldal elkészítéséhez szükséges minden dokumentumot – képek és szöveges anyagok – és információt a szerződés aláírását követő 1 héten belül rendelkezésre bocsátott, illetve 2 munkanapon belül reagál a weblapkészítő webhellyel kapcsolatos kérdéseire. Az ezt követően felmerült igények a weboldal átadásának idejét módosítják.

Pénzügyi megállapodások

A Megrendelő a jelen szerződés szerinti weboldal készítés ellenértékeként, az árajánlatban meghatározott vállalkozói díjat köteles fizetni a Vállalkozónak szabályos számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 5 napon belül (a továbbiakban Vállalkozói díj).

Megrendelő a szerződés létrejöttét követő 4 munkanapon belül az árajánlatban szereplő díj minimum 10%-át köteles előlegként megfizetni, ettől eltérni csak pozitív irányba lehet.

A Vállalkozó megrendelői fizetési késedelem esetén a mindenkori jegybanki alapkamat szerinti késedelmi kamatra jogosult. A késedelem 3. napját követően a Vállalkozó jogosult a jelen szerződéstől elállni és a már rendelkezésre bocsátott dokumentációkat visszakövetelni. Továbbá a vállalkozó jogosult a honlap működésének korlátozására, felfüggesztésére. Amennyiben felfüggesztésre kerül sor a honlap visszaállításának díja 22.000 Ft. 

Szolgáltató jogosult a Megrendelő késedelmes teljesítéséből fakadó igazolt károkat és költségeket (ügyvédi munkadíj, fizetési meghagyásnál felmerülő díj, illeték, végrehajtási eljárás költségei, stb.) érvényesíteni a Megrendelővel szemben

Szerződés hatálya, megszűnése

  • Jelen szerződés annak elfogadásának napján lép hatályba.
  • A jelen szerződés az átadásig egyik fél által sem szüntethető meg.
  • Megrendelői, egyoldalú, nem teljesítési problémából fakadó felmondás esetén a megrendelő köteles kötbért fizetni, melynek mindenkori díja egyszeri 60.000 Ft.
  • Bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a másik fél súlyos szerződésszegése esetén.
Üzleti titok

A jelen ÁSZF értelmében üzleti titoknak (a továbbiakban: Üzleti Titok) minősül – megjelenési formájától függetlenül – a Megrendelő gazdasági tevékenységéhez, pénzügyi vagy jogi helyzetéhez kapcsolódó minden olyan tény, adat, információ, megoldás, szerzői (személyhez fűződő és vagyoni) jog, know-how, ötlet vagy szerződési ajánlat és egyéb információ, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése a Megrendelő pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében Megrendelő a szükséges intézkedéseket megtette.

Vállalkozó a tudomására jutott Üzleti Titkot köteles megőrizni, azt – Megrendelő írásbeli hozzájárulása nélkül – semmilyen formában, semmilyen eszközzel, illetve semmilyen célra nem jogosult részben vagy egészben harmadik fél részére – a Szolgáltató által igénybe vett harmadik személy közreműködése esetét kivéve – átadni, bármely formában hozzáférhetővé tenni, nyilvánosságra hozni, vagy a saját céljára felhasználni.

Nem tartozik a fenti tilalom alá (i) az az Üzleti Titok, amely más úton már nyilvánosságra került vagy mások számára már szabadon megismerhetővé vált, (ii) azon nyilatkozatokra, amelyek megtételére Megrendelőt jogszabály kötelezi.

Vállalkozó vállalja, hogy a fenti rendelkezéseket alkalmazottaival, tagjaival is betartatja. Amennyiben Szolgáltató, vagy érdekkörében eljáró személy a titoktartási kötelezettségét megszegi, úgy Szolgáltató köteles az esetlegesen felmerült kárt megtéríteni Megrendelő részére.

Szerződő felek rögzítik, hogy az Üzleti Titok körébe tartozó információkat a Szolgáltató kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén hozhatja nyilvánosságra.

Vállalkozó titoktartási kötelezettség a Vállalkozási Szerződés megszűnését követően a megszűnéstől számított 3 (három) évig áll fenn.

Vállalkozó jogosult a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül is referenciaként nyilvánosságra hozni annak tényét, hogy Megrendelő ügyfélköréhez tartozik, illetve tartozott, valamint ennek tényét URL-jén, egyéb online vagy offline felületén korlátozás nélkül közzétenni.

A Vállalkozó az elvárható gondosság keretein belül óvja a Megrendelő által a Szolgáltató szerverein tárolt adatokat, azonban az adatok esetleges elvesztéséért és az abból eredő károkért nem vállal felelősséget. A Megrendelő az adatokat saját felelősségére tárolja a Szolgáltató szerverein. A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget a harmadik fél által részére nyújtott szolgáltatás kapcsán felmerülő, adatvesztésért és az abból felmerülő károkért.

A Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért kizárólag a Megrendelő felel.

Egyéb rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak. Amennyiben a jogvita békés úton nem rendezhető, úgy Szerződő felek a vita elbírálására a pertárgyértéktől függően a Nyíregyházi Járásbíróság / Nyíregyházi Törvényszék illetékességét kötik ki a mindenkor hatályos Polgári Perrendtartásról szóló törvénynek megfelelően.

 

Vállalkozó adatai:

Marján Ákos e. v.
Adószám: 68434456-1-35
Nyilv. sz.: 51741619

Cím: 4400 Nyíregyháza, Család u. 134.

 

Utolsó módosítás: 2019.07. 01.